Betalnings -och leveransvillkor

  • Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan Heatioenergy AB (”heatio”, ”vi” eller ”oss”) och dig som gör en beställning från oss . Kontaktuppgifter och övrig information om heatio framgår på hemsidan. Villkoren gäller vid beställning av vara och, i förekommande fall, tillhörande service och/eller installation av varan via hemsidan.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmans samtycke för att genomföra en beställning .

Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) och konsumentköplagen (SFS 1990:932) innehåller utförliga och till stor del tvingande regler om företags och konsumenters rättigheter och skyldigheter. De följande bestämmelserna knyter an till och kompletteras av konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Även Distansköplagen (2005:59) gäller.

Definition

Detta avtal gäller värmepump som sålts tillsammans med installation. I de fall värmepump sålts med enklare installation är konsumentköplagen tillämplig. När värmepump sålts med tillhörande system och kräver mer omfattande installation är konsumenttjänstlagen tillämplig för arbetet.

Om installation avtalats ska den anses fullgjord den dag när Bolaget gjort vad som på Bolaget ankommer för att värmepumpen ska kunna tas i bruk och som kunden underrättats om särskilt eller, om sådan underrättelse inte lämnats, på dagen för igångkörning.

 

Org nr. 556400-3381

Vi på Heatioenergy erbjuder noggrant specificerade installationer där du som kund förväntas ha läst och godkänt innehållet i den valda installationen. Det åligger även dig som kund att säkerställa att alla förutsättningar, som specificerats i installationen, är uppfyllda vid själva installationstillfället. Väntetiden för en installation kan variera beroende på tillgänglighet, säsong och externa omständigheter såsom väderförhållanden eller eventuell sjukdom. Genom Heatioenergy’s tjänst kommer du att få en inbokad tid och vid eventuella förändringar kommer du att informeras i förväg. Eventuella övriga avtal mellan installatör och kund, som inte inkluderar Heatioenergy, befrias Heatioenergy från ansvar gällande de direkt överenskomna villkoren.

Tillstånd
För genomförandet av installationen förutsätter Heatioenergy att du som kund har erhållit nödvändiga tillstånd. Om en tredje part efter installationen kräver demontering av anläggningen, frånsäger sig Heatioenergy allt ansvar för eventuella kostnader som kan uppstå vid en sådan demontering eller fasadåtgärd. Dessa kostnader kommer då efterfaktureras till dig som kund.

Avbokning
Eventuell avbokning av installationen bör ske senast 48 timmar före den inbokade tiden. Om avbokning sker mindre än 48 timmar före den inbokade tiden, kommer du som kund att debiteras för bomkörning. Vidare kan bomkörningsavgift även tas ut om de nödvändiga förutsättningarna för installationen inte kan uppfyllas, vilket hindrar leverantören från att utföra installationen.

Hälsa och säkerhet
Heatioenergy uppmanar också kunder att avboka installationen vid symtom på luftvägsinfektion i samband med det rådande Corona-viruset. Detta för att undvika att utsätta våra leverantörer för eventuella risker. Om en installatör anländer till installationsplatsen och det visar sig att du som kund är sjuk, kommer du att debiteras för bomkörning. Våra villkor kan komma att uppdateras i enlighet med rådande direktiv från Folkhälsomyndigheten.

Utförande av installationer
Bolaget ska utföra installation fackmässigt samt enligt gällande lagar och förordningar. Bolaget ska också med tillbörlig omsorg ta till vara kundens intressen och samråda med kunden i den utsträckning som det behövs och är möjligt utan att försämra resultat eller arbetets utförande.

Partners
Bolaget använder sig av partners för slutprojektering, installation och leverans av sina tjänster. Bolaget ansvarar för sina Partners arbete. Kunden godkänner att Bolaget använder sig av Partners för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet vari dessa Allmänna Villkor ingår.

Projektering och planering
Utförande Partner slutprojekterar och planerar installationen, inklusive ett slutligt urval av utrustning och komponenter samt teknisk konstruktion. Projekteringen och planeringen baseras bland annat på information som lämnats av Kunden, gällande fastighetens egenskaper och konstruktion m.m., bilder .

Partnern kan föreslå ändringar av den ursprungliga offerten i syfte att uppnå önskad prestanda. Ändring av planerat material och planerad utrustning för installationen kan ske om det är nödvändigt på grund av skäl hänförliga till leverantörskedjor, bristande tillgänglighet eller bristande lämplighet av den från början föreslagna utrustningen.

Bolaget ska informera Kunden om Produkterna som planerats för installationen bör eller måste ändras. Om typen av Produkter är specificerade i Avtalet måste Kunden godkänna varje sådan ändring.. Ger Kunden inte sitt godkännande upphör Avtalet att gälla.

Iordningställande
Om inte annat överenskommits åligger det kunden att tillse att arbetsplatsen är i sådant skick att uppdraget kan utföras, t.ex. genom att flytta bohag och andra föremål.

I de fall gammal värmepump finns och det är överenskommet att skrotning av denna ska ske,  förutsätts att det av kunden vid tomtgränsen mot gatan  på överenskommen plats förberetts ställplats för sådan anläggning som ska skrotas. Denna plats ska vara sådan att den är enkelt nåbar från gatan. Om dessa krav inte är uppfyda äger Bolaget rätt att kräva ersättning.

Leveranstidpunkt
Bolaget åtager sig att kontakta kunden och boka tidför leverans och installationens genomförande. I de fall Bolaget finner att leverans inte kan ske enligt överenskommelse på grund av omständigheter som Bolaget inte kan råda över, t.ex. leveransproblem från tillverkare, akuta sjukdomsfall etc., ska Bolaget skyndsamt kontakta kunden och komma överens om en ny leveranstidpunkt.

Arbetets avbrytande m.m.
Kunden eller Kunds eventuella ombud skall under installationens gång vara tillgänglig för Bolaget och Bolagets Partners antingen på plats eller på det telefonnummer eller mailadress som Kund anvisat.

Om det sedan installationen har börjat utföras visar sig att den inte kan anses vara till rimlig nytta för kunden eller att priset för värmepumpen kan bli betydligt högre än kunden hade kunnat räkna med, på grund av omständigheter som kunden eller Bolaget inte hade kunnat förutse – t ex dolda rör, asbest m.m. – ska Bolaget underrätta kunden om förhållandet och begära dennes anvisningar.

Om kunden inte anträffas, eller av annan orsak inte lämnar Bolaget anvisningar inom rimlig tid, och detta leder till att installationstiden blir längre än beräknat ska arbetet avbrytas. Bolaget får dock fullfölja arbetet, om det finns särskilda skäl att anta att kunden ändå önskar få tjänsten utförd.

Sker avbrott enligt ovan  har Bolaget rätt till ersättning för extra kostnader. Medför avbrottet väsentlig olägenhet för Bolaget får Bolaget häva avtalet.

Tilläggsarbete
Om det när installation utförs framkommer behov av arbete, som på grund av sambandet med uppdraget lämpligen bör utföras samtidigt med detta, ska Bolaget underrätta kunden härom för att begära dennes anvisningar.

Om kunden inte anträffas eller lämnar anvisningar inom rimlig tid får Bolaget, med rätt till pristillägg, utföra tilläggsarbete, om kostnaderna för detta inte överstiger 15% av priset för installationsarbetet inklusive material.

Tidsförlängning
Bolaget har rätt till tidsförlängning i enlighet med nedan angivna konsekvenser av Force Majeur.

Bolaget har rätt till skälig tidsförlängning om Bolaget hindras att leverera värmepumpen eller påbörja, fortsätta eller avsluta installationen på grund av myndighets beslut, krig, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, strejk, lockout, för orten osedvanliga och på arbetena särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden eller annan omständighet av lika ingripande beskaffenhet som Bolaget inte råder över och inte heller bort räkna med och vars menliga inverkan Bolaget inte rimligen kunnat förebygga eller undanröja.

Bolagets dröjsmål
Om såld värmepump inte levereras eller om installationen inte avslutas inom överenskommen tid – eller, om tid inte överenskommits, inom skälig tid – och detta inte beror på förhållande på kundens sida, eller är utanför Bolagets kontroll, svarar Bolaget för dröjsmålet.

Utöver det som stadgas i konsumentköpslagen respektive köplagen ges garantier. Om inget annat anges syftar garantivillkoren till såväl privatpersoner som juridiska personer. Orderbekräftelsen är viktig som underlag för garantin där du heller inte får ha annat separat garantibevis. Observera även att somliga varumärken måste registreras hos tillverkaren för att dess garantier ska gälla samt att garantier alltid gäller under förutsättningen att anläggningen har handskats korrekt. Korrekt handhavande formuleras vidare i respektive produkts bruksanvisning där det också förväntas att värmepumpen handhas med sunt förnuft för att undvika skador på pumpen. Garantier omfattar inte förbrukningsmaterial såsom filter etc.

Kostnader för monteringsarbete eller felsökningar där Heatioenergy inte informerats och godkänt att arbetet ska utföras i för hand ersätts inte. Om det vidare visar sig att en installatör orsakat ett fel genom en felaktig montering etc. blir installatören själv skyldig för denna kostnad. Om felet beror på felaktigt handhavande kommer kunden själv att debiteras för ett felsökningsbesök. Det är heller ej möjligt att göra anspråk på kringkostnader som kan ställas på exempelvis förlorad energibesparing eller liknande. Om du anser att din produkt eller installation har ett fel kan du nyttja vårt reklamationsblad längre ned på sidan. För att reklamations formuläret ska vara giltigt måste alla fält vara ifyllda och korrekta.

Fel i värmepump och/eller i utfört arbete
Frågan om fel regleras utförligt i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Bolaget är ej ansvarigt för fel som beror på av kunden lämnade oriktiga uppgifter, exempelvis sådana som utgjort underlag för energikalkyl eller som gäller rörs placering i väggar etc.

Garanti
Garantin regleras av innehållet i avtalet och innefattar i förekommande fall värmepump, installationsarbete samt material. Garantitiden börjar löpa när Produkten är installerad och klar för användning. Bolagets ansvar omfattar inte fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll eller, av Kunden vidtagna ändringar utan Bolagets skriftliga medgivande, eller av Kunden oriktigt utförda reparationer samt om kunden brister i att följa Bolaget och tillverkarens drift- och skötselanvisningar.

Kunden är dock skyldig att i första hand begära ersättning för fel eller skada från sitt försäkringsbolag.

Transportskador 

Om transportskadan är synlig på emballaget måste detta skrivas på fraktsedeln vid mottagande och anmälas till heatio. Mottagandet ska inte kvitteras förrän övriga eventuella felaktigheter noterats på fraktsedeln, det vill säga fraktföretagets kvittens. Var noggrann med att undersöka och kontrollera din försändelse vid mottagandet samt att du fått ett korrekt antal artiklar jämfört med frakthandlingen.

Transportskador som ej är synliga på emballaget måste anmälas inom tre dagar från mottagande. Transportskador som anmäls senare än tre dagar från mottagande ersätts ej. 

Observera att det alltid är du som kund som ska framställa ersättningskrav och reklamera. Observera även att det är bra om du behåller allt emballage vid skada. 

Kunden ansvarar för att den mottagna produkten förvaras väl från yttre väderförhållanden och stöld. 

Förlängd garanti
Om installation avtalats och om kunden inte kunnat ta värmepumpen i bruk på dagen för färdigställandet och hindret inte berott på att denne själv varit vårdslös, ska garantitiden förlängas med den tid som hindret varat, dock längst med tre månader.

Undantag i garantin
Garantin gäller inte när värmekällan har försämrats till följd av borrning av ny brunn i närheten, förändrad vattenkvalitet, sättning i marken, mekanisk åverkan, klimat- eller miljöförändringar eller på grund av andra omständigheter utanför Bolagets kontroll och som Bolaget vid projekteringen inte heller borde ha räknat med.

Bolaget är inte ansvarigt om energiförbrukning påverkas av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Mindre avvikelser från estimerad effekt behöver inte innebära fel i värmepump/installation.​

Reklamation vid fel och dröjsmål
Bolaget ansvarar för fel om kunden inom skälig tid, normalt två månader, efter det att denne märkt eller borde ha märkt felet underrättar Bolaget (reklamerar). Reklamation får dock inte ske senare än tre år efter det att leverans skett eller installationen avslutats. I fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker och i de fall där konsumenttjänstlagen är tillämplig får reklamationen inte ske senare än tio år efter det att installationen avslutats.

Har leverans skett eller installationen avslutats, får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål endast under förutsättning att denne senast inom skälig tid efter leverans eller installationens avslutande har underrättat Bolaget om att denne vill åberopa dröjsmålet.

Om kunden gör en omotiverad reklamation får Bolaget ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts av reklamationen.​

Påföljder vid dröjsmål
Vid dröjsmål på Bolagets sida kan kunden, i enlighet med konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen, kräva att Bolaget levererar värmepumpen eller utför installationen, hålla inne betalning eller häva avtalet. Bolaget kan vara skyldigt att betala skadestånd  Angående återfående av material vid hävning.

Avhjälpande
Bolaget åtar sig att, inom skälig tid efter det att kunden gett Bolaget tillfälle till det, kostnadsfritt avhjälpa sådana fel i värmepumpen för vilka Bolaget ansvarar. Åtagandet gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för Bolaget i förhållande till felets betydelse för kunden. Vid bedömningen av skälig tid skall hänsyn tas dels till förhållanden på kundens sida, t ex dennes behov av värmepumpen, dels till förhållanden på Bolagets sida som kan försvåra eller försena reparationsarbetet, såsom den årstid under vilken reklamationen görs. Skälig tid kan inte bedömas ensidigt av den ena parten.

Kunden är så långt det är möjligt skyldig att medverka till att ett avhjälpande inte medför onödiga kostnader för Bolaget.

Andra påföljder vid fel
Om felet inte avhjälps får kunden göra avdrag på priset eller, under de i konsumentköplagen och i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningarna, häva avtalet. Bolaget kan vara skyldigt att betala skadestånd.

Häver kunden avtalet har Bolaget rätt att utan dröjsmål återfå det material som har tillhandahållits, om det kan ske utan att kunden åsamkas olägenheter eller kostnader av betydelse. I den mån det är skäligt skall kunden ersätta Bolagets kostnader för vad som inte kan återlämnas.

Skadestånd
Kunden har i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen under däri angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada – t ex utgifter och förluster – som åsamkas denne genom fel eller dröjsmål. Bolaget skall också under i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar ersätta skada på kundens egendom som inträffat då egendomen varit under Bolagets kontroll. Skadestånd omfattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet eller annan indirekt skada av vad slag vara må.. Kunden skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan.

Kunden är dock skyldig att samråda med Bolaget, och om Bolaget så påfordrar, i första hand skyldig att begära ersättning för skada från sitt försäkringsbolag.

Pristillägg
Bolaget har rätt till pristillägg om tilläggsarbete om installationen har blivit dyrare på grund av omständigheter som är att hänföra till kunden och vilka Bolaget inte borde ha förutsett när avtalet ingicks.

Detta gäller även under den förutsättning att kunden inte har genomfört sina förpliktelser enligt avtalet eller den nödvändiga förberedelse som informerats om.

Reklamationsrätt
Reklamationsrätt är inte samma sak som garanti, när du har köpt en produkt har du som kund alltid rätt att genom konsumentköplagen reklamera varan till säljaren inom tre år. Reklammationsrätten ger konsumenten möjligheten att påpeka ursprungliga fel på en produkt eller installation varpå företaget får åtgärda det. En garanti å andra sidan kan fortsätta längre än i tre år där heatio erbjuder olika alternativ till dig som kund.

För att reklamationsrätten ska gälla behöver felet reklameras till heatio inom vad som kallas för skälig tid där alla produkter eller installationer som reklameras inom två månader innefattas av skälig tid. I somliga fall kan även längre perioder godtas som skälig tid beroende på omständigheterna. Observera även att bevisbördan ändras utefter när felet inkom till säljaren, om ett fel reklameras inom sex månader ligger ansvaret på säljaren, där den efter denna period ligger hos köparen.

Det åligger kunden att ta reda på sina rättigheter gällande ROT-avdrag.

Om arbetet skall utföras med ROT-avdrag måste kunden på begäran uppvisa intyg från Skatteverket där det framgår hur mycket skattereduktion som kunden utnyttjat innevarande år samt intyg som visar att denna har rätt att utnyttja ROT-avdrag för berörd fastighet, bostadsrätt eller ägarlägenhet.

Om Skatteverket helt eller delvis inte medger utbetalning efter Bolagets ansökan eller om de återkräver redan utbetalt belopp är kunden skyldig att till Bolaget betala det belopp som ej medgivits av Skatteverket. 

Kunden är skyldig att återbetala beloppet senast tio dagar efter det att Bolaget framställt krav på återbetalning.

Kundens avbeställningsrätt
Kunden har rätt att avbeställa en värmepump innan den levereras eller installationen avslutats mot ersättning till Bolaget för kostnader som det medför enligt konsumentköplagens eller konsumenttjänstlagens bestämmelser.​

Vidare har kunden enligt Distansköplagen rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från avtalets ingående. Om kunden vill utöva ångerrätten ska kunden meddela Bolaget detta genom att maila till hej@drem.se och meddela att denne vill utöva sin ångerrätt.

Det räcker att kunden sänder in meddelande om att den tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Utebliven betalning eller medverkan
Skall betalning enligt avtalet ske helt eller delvis innan leverans skett eller installationen har utförts och betalar inte kunden i rätt tid får Bolaget ställa in leverans eller installation till dess att betalning sker.

Vidare, om kunden inte lämnar överenskommen medverkan vid leverans eller installationens utförande – t.ex. inte är hemma på överenskommen tid för besök – och detta utgör en väsentlig förutsättning för fullföljande av avtalet mellan företag och kund, har Bolaget rätt att inställa leverans eller installation till dess att kunden lämnar sin medverkan.

Har arbete med installation påbörjats, är Bolaget dock skyldigt att såvitt möjligt utföra arbete som inte kan skjutas upp utan risk för allvarlig skada för kunden.

Bolaget har vid inställt arbete enligt första och andra styckena rätt till ersättning för kostnader och andra förluster, som därvid uppstår, såvida inte kunden visar att försummelse på dennes sida inte föreligger.

Vid dröjsmål på kundens sida av väsentlig betydelse för Bolaget får Bolaget häva avtalet i enlighet med konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen.

Tvist
Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten i första hand prövas av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Som sista instans kan tvisten prövas i allmän domstol (tingsrätt).

Garantiavtalet gäller mot ny ägare av fastighet/värmepump på samma villkor som till ursprunglig ägare. Garantiavtal, drifts- och skötselanvisningar (och eventuellt försäkringsbevis), bör kunden vid försäljning av fastigheten överlämna till ny ägare, för att undvika oklarheter om rättigheter och skyldigheter enligt garantierna.

Bolaget befrias från sina skyldigheter enligt detta avtal och därtill kopplad lagstiftning om Bolagets fullgörande av sina skyldigheter hindras av pandemi, strejk, arbetskonflikt, brand, översvämning, upplopp, myndighets beslut eller föreskrift, terrorism, naturhändelse inklusive extrema väderförhållanden eller av någon annan omständighet utanför Bolagets kontroll.

Samma skall gälla om bolaget hindras pga att en motsvarande hindrande händelse drabbat en bolagets underleverantör. Om en nu nämnd händelse inträffar skall Bolaget skyndsamt informera kunden och vidta skäliga åtgärder för att avlägsna eller övervinna hindret. Om hindret varar i mer än 4 månader har båda parter rätt att säga upp avtalet till upphörande med omedelbar verkan.

Reklamationsformulär

Få en offert på frekvensreglering

Du får svar inom 24-timmar

Hur fungerar processen till installerat & klart?

Ring gärna vid frågor 0760009826

Fyll i dina uppgifter för offert.

Vi kontaktar dig så fort som möjligt

Om du vill ringa istället 0760009826

Gör det själv

Verktyget gör det själv möjliggör fritt val från samtliga moment i installationsprocessen från rörinstallation till städning. Du kan välja att göra momenten på egen hand eller överlåta moment till proffs. 

Vi har även utformat verktyg som hjälper dig att välja rätt bergvärmepump om du är osäker efter att du designat din optimala installation! 

Från 84 203 kr

Alla priser är ink. moms och ROT